پروژه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی
آماده سازی معابر فاز دو شهر جدید اندیشه
آماده سازی معابر فاز سه شهرداری اندیشه